Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Uthyrning av en del av hyresrätten

9.3 Uthyrning av en del av hyresrätten

Om en andrahandsuthyrning innebär att förstahandshyresgästen fortfarande behåller någon form av kontroll över lägenheten, t.ex. att ett rum fortfarande disponeras av denne, anses inte hela hyresrätten hyrd. Andrahandshyresgästen har således ingen självständig rätt till lägenheten och det är andra regler som bli tillämpliga än när hela lägenheten hyrts ut. Det finns dock ett viktigt rättsfall, NJA 2001 s. 241, där rätten fann att, trots att förstahandshyresgästen hade möbler kvar i ett av bostadslägenhetens rum, ansågs andrahandshyresgästen ha en självständig rätt till lägenheten och reglerna om total sublokation var således tillämpliga. Förstahandshyresgästen enda kontakt med lägenheten var att dennes sambo någon gång i månaden kom och tittade till lägenheten, efter att ha föranmält sin ankomst.

I 12:41 JB regleras under vilka omständigheter en del av en lägenhet får hyras ut i andra hand. Bestämmelsen stadgar att sådan uthyrning inte får äga rum om det kan medföra olägenheter (men) för hyresvärden. Här sätts kravet på vad olägenheter är ganska högt till hyresgästens fördel. Det krävs dessutom inget godkännande från hyresvärden eller något tillstånd från hyresnämnden för att hyresgästen ska få hyra ut en del av sin lägenhet. Hyresgästen har således ganska stora möjligheter att hyra ut en del av lägenheten. Hyresgästen ansvarar dock för andrahandshyresgästens uppträdande. Skulle andrahandshyresgästen vara stökig eller innebära men för hyresvärden kan hyresavtalet bli förverkat med stöd av 12:42 1 st. 4 p. JB om hyresgästen inte omgående vidtar rättelse efter att Hyresvärden har sagt till.

Relaterade länkar: