Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskyddets utformning

3.1 Besittningsskyddets utformning

Besittningsskyddet grundar sig på en intresseavvägning mellan hyresgästens behov av bostaden och hyresvärdens intresse av att kunna disponera fastigheten som denne önskar. Hyresgästen har ett direkt besittningsskydd vid hyra av bostad. I och med det direkta besittningsskyddet har hyresgästen under vissa omständigheter rätt att få avtalet förlängt. Detta innebär inte att något nytt avtal tecknas utan att det tidigare avtalet fortsätter att gälla på samma villkor.

Den intresseavvägning som görs kan leda till att hyresgästens besittningsskydd bryts om hyresvärdens intresse av att avtalet upphör att gälla väger tyngre än hyresgästens intresse av att denne ska få bo kvar. Väger hyresvärdens intresse tyngre får en uppsägning anses rimlig. I de situationer där intressena anses väga lika tungt har hyresgästen rätt till förlängning av hyresavtalet, detta stadgas i rättsfallet RBD 4:81.