Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Anställnings avslutande

3.4.5 Brytande av besittningsskyddet vid anställnings avslutande

Ett hyresförhållande, som är knutet till ett anställningsförhållande, upphör normalt samtidigt som hyresgästen avslutar sin anställning. I lagtexten behandlas två olika situationer. Den första är anställning i allmän tjänst som är förenad med bostadstvång, t. ex. inom försvarsmakten, eller vid anställnings inom lantbruket eller annan anställning där det är nödvändigt att hyresgästen bor i lägenheten, t. ex. djurskötare eller fastighetsskötare med särskilda bevakningsuppgifter. Detta stadgas i 12:46 1 st. 8 p. JB. I dessa situationer upphör hyresavtalet att gälla samtidigt som anställningsavtalet.

Under den andra situationen faller alla andra anställningar, d.v.s. sådan anställningar där det inte är nödvändig att arbetstagaren bor i en viss bostadslägenhet. När dessa anställningar upphör görs en skälighetsbedömning om även hyresförhållandet ska upphöra. Beroende på hur lång tid hyresgästen har bott i bostaden görs bedömningen utifrån olika kriterier. Har hyresgästen bott i bostaden mindre än tre år ska hyresförhållandet upphöra om det inte är oskäligt mot hyresgästen, vilket stadgas i 12:46 1 st. 9 p. JB. I regel bryts besittningsskyddet i dessa situationer. Om hyresgästen bott i bostaden i mer än tre år krävs synnerliga skäl för att hyresförhållandet ska upphöra. Det höjda kravet till ”synnerliga skäl” kräver att arbetsgivaren (och hyresvärden) visar att bostaden behövs t. ex. för att kunna rekrytera ny personal. I RBD 14:81 var hyresgästen en nypensionerad sjuksköterska som hade rätt att bo kvar i bostaden trots att sjukhuset, som låg i Stockholm, ville ställa bostaden till anställdas förfogande. Däremot förelåg synnerliga skäl i RBD 17:88 där hyresvärden var en gammal dam som behövde tjänstebostaden för att kunna anställa någon som hjälpte till med fastighetsskötseln.

Viktigt att notera i detta sammanhang är att dessa bestämmelser, 12:46 1 st. 8-9, är kollektivavtalsdispositiva enligt 12:67 JB. Dessa bestämmelser gäller såvida inte några andra hyresvillkor bestämts genom kollektivavtal. Stadgas hyresvillkor i kollektivavtal får dessa tillämpas även på anställda som inte är medlem i den kollektivavtalstecknade organisationen. Detta gäller under förutsättning att arbetsgivaren är bunden till kollektivavtalet samt att arbetsgivaren och den anställde är överens om att hyresvillkoren ska tillämpas även i deras hyresförhållande. Om hyresvillkoren senare ändras i kollektivavtalet måste arbetsgivaren och den oorganiserade anställde träffa en ny överenskommelse om kollektivavtalets tillämpning på deras hyresförhållande. Om den anställde inte går med på att villkoren ändras får arbetsgivaren begära ändring av hyresvillkoren enligt de vanliga reglerna (se närmare avsnitt 13.3). Vanligtvis får en ändring som innebär att gällande kollektivavtalsvillkor tillämpas anses som skälig vid en prövning av hyresvillkoren. Vidare behöver inte hyresvärden och arbetsgivaren vara samma person i dessa situationer. Bestämmelsen kan användas även av en hyresvärd som gjort hyresförhållandet med hyresgästen beroende av anställningsförhållandet med arbetsgivaren.