Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresgästens kontraktsbrott

3.4.3 Brytande av besittningsskydd p.g.a. en hyresgästs kontraktsbrott

Besittningsskyddet kan brytas genom hyresgästens andra, inte lika allvarliga, kontraktsbrott än de som stadgas i förverkandereglerna i 12:42 JB. Om hyresgästen åsidosätter sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen icke bör förlängas bryts besittningsskyddet, vilket framgår i 12:46 1 st. 2 p. JB. Detta innebär att det är ett visst krav på väsentlighet i dessa situationer. Således kan inte vilka bagatellartade kontraktsbrott som helst vara grund till att besittningsskyddet bryts. Detta innebär dock inte att det måste vara frågan om svåra kontraktsbrott för att besittningsskyddet ska brytas. I RBD 5:75 hade hyresgästen betalat hyran för sent under åtta månader och varje gång återvunnit lägenheten. Detta resulterade till slut i att hyresgästen inte anses ha rätt till förlängning av hyresavtalet.

Om en hyresgäst är bråkig eller stör sina grannar kan 12:46 1 st. 2 p. JB åberopas trots att det är tveksamt att hyresavtalet anses förverkat enligt 12:42 1 st. 4 p. JB (se närmare avsnitt 5.2 och avsnitt 5.5). Har en hyresvärd valmöjligheten mellan att åberopa hyresgästens kontraktsbrott enligt 12:46 1 st. 2 p. JB eller enligt förverkandereglerna, så är det fördelaktigare att välja det senare då ingen skälighetsprövning behöver göras.

Om besittningsskyddet bryts på grund av en hyresgästs kontraktsbrott har en medhyresgäst ofta rätt att träda in i hyresförhållandet, se närmare avsnitt 2.5.5).

Relaterade länkar: