Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Skadeståndets storlek och minimiersättning

4.5 Skadeståndets storlek och minimiersättning

Säger hyresvärden upp hyresgästens hyresavtal, utan att denne har avstått besittningsskyddet eller utan att någon av de besittningskyddsbrytande grunderna föreligger, har hyresgästen rätt till ersättning. Hyresvärdens skadeståndsskyldighet och storleken på skadeståndet prövas av tingsrätten. Hyresgästen har rätt till ersättning för den förlust denne lider på grund av att hyresförhållandet upphör. Hur detta belopp ska bestämmas regleras i 12:58 b JB. I lagrummet stadgas att hyresgästen alltid har rätt till en årshyra. Hyresgästen är således garanterad en form av minimiersättning. Skulle hyresgästens förlust vara större än så ska hyresvärden i skälig omfattning täcka denna. När hyresgästens förlust ska beräknas ska sådan förlust som har ett samband med att hyresgästen har bekostat ändringsarbeten av lokalen endast beaktas i vissa fall. Dessa situationer är om hyresvärden samtyckt till ändringsarbetet eller om hyresgästen ingått hyresavtalet under förutsättningen att denne ska få utföra ändringen.

Regeln om minimiersättning infördes för att stärka hyresgästens besittningsskydd. Kravet på minimiersättning kan många gånger resultera i att hyresvärden sparar pengar på att erbjuda hyresgästen en ersättningslägenhet och eventuellt även flyttningsersättning för att undgå att behöva betala ut ett större ersättningsanspråk.