Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Frivillig försäljning av fastighet

Huvudregeln är att den nya fastighetsägaren blir bunden av ett skriftligt avtal som tidigare varit gällande mellan den gamla hyresvärden och hyresgästen om hyresgästen har hunnit tillträda lägenheten. Detta stadgas i 7:13 1 st. JB. Det finns dock andra situationer där den nya hyresvärden ändå blir bunden av ett hyresavtal trots att ovanstående förutsättning inte är uppfyllda:

  • I fall där överlåtaren har gjort förbehåll i överlåtelseavtalet om hyresrätten. Detta stadgas i 7:11 1 st. JB.
  • I fall där den nya ägaren visste eller borde förstått (s.k. ond tro) att det fanns en hyresrätt vid överlåtelsetidpunkten. Detta stadgas i 7:14 1 st. JB. (Huruvida en ny ägare är i ond tro eller inte är väldigt svårt att säga utan det är något som får bedömas utifrån varje enskilt fall. I en sådan bedömning kan väldigt många olika parametrar spela in.) Skulle en hyresgäst senare få reda på att det finns en hyresrätt blir denne ändå bunden av avtalet om denne inte säger upp avtalet inom tre månader. Det är således frågan om en s.k. tyst accept.

Dessa regler är tvingande och inga undantag kan göras genom avtal. Detta stadgas av 7:15 JB. Det finns inte heller något formkrav på hur ett förbehåll ska göras, vilket innebär att ett muntligt är lika giltigt som ett skriftlig. Givetvis är det alltid bättre att upprätta ett sådant förbehåll skriftligt i bevishänseende.