Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Förhållande gentemot ny hyresvärd

10.3.2 Rättigheter och skyldigheter gentemot en ny hyresvärd

Hyra som förfaller till betalning efter att den nya hyresvärden har tillträtt fastigheten ska erläggas till denne. Detta gäller även andra förpliktelser som hyresgästen eventuellt har gentemot Hyresvärden, vilket stadgas i 7:17 1 st. JB. På samma sätt är även den nya hyresvärden skyldig att fullgöra den tidigare hyresvärdens förpliktelser efter tillträdet. Detta stadgas i 7:17 2 st. JB.

En hyresgäst kan endast inom sex månader åberopa en motfordran eller en förskottsbetalning som inte hyresvärden känt till eller borde ha insett. Ett sådant krav förfaller efter sex månader från att hyresgästen fått reda på att en överlåtelse har skett, eller om denne har haft skälig anledning att misstänka att fastigheten överlåtits. I och med denna bestämmelse är det lämpligt att den nya hyresvärden ser till att underrätta hyresgästerna i fastigheten om att en överlåtelse har skett. Samtidigt bör en hyresgäst vara försiktig innan denne betalar hyra för en längre tid framåt, särskilt om denne vet att en eventuell överlåtelse kommer att ske inom en snar framtid.

En lokalhyresgäst har dessutom inte rätt att säga upp avtalet i förtid på grund av att denne har fått en ny hyresvärd.