Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Förhållande gentemot tidigare hyresvärd

10.3.1 Rättigheter gentemot en tidigare hyresvärd

Om den gamla hyresvärden inte har gjort förbehåll för hyresrätten i överlåtelseavtalet, och detta får till följd att hyresgästens sägs upp av den nya hyresvärden, har hyresgästen rätt till skadestånd. Skadeståndet får inte vara större än den skada hyresgästen kan bevisa att denne lidit på grund av att hyresavtalet har upphört gälla. Detta stadgas i 7:18 JB. Även vid exekutiv auktion har hyresgästen som förlorat sin hyresrätt rätt att kräva skadestånd av den tidigare hyresvärden. Även om hyresgästen fått behålla sin hyresrätt genom att tillskjuta medel vid en exekutiv auktion har hyresgästen rätt till ersättning motsvarande det tillskjutna beloppet. (Se närmare om exekutiv auktion avsnitt 10.2.) Detta belopp får dock inte vara större än värdet på hyresrätten, vilket framgår av 7:19 JB.

En hyresvärd kan inte helt friskriva sig från de förpliktelser denne har gentemot sina hyresgäster genom att sälja fastigheten. Denne har nämligen ett subsidiärt ansvar, dvs. ett ansvar i andra hand, för skada som uppstår på grund av att den nya hyresvärden inte fullgjort sina förpliktelser. För att en hyresgäst ska få göra den tidigare hyresvärden ansvarig i andra hand måste denne anmäla detta skriftligt till hyresvärden. En sådan anmälan får inte heller göras senare än sex månader från att hyresgästen har fått reda på att fastigheten bytt ägare. Detta stadgas i 7:20 JB. Dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att endast avtal som ger hyresgästen bättre rätt än vad som stadgas i lag är giltigt.