Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Avtalstid och uppsägning

2.5 Avtalstid och uppsägning

Om inget särskilt angivits i hyresavtalet eller i bifogad handling gäller hyresavtalet på obestämd tid, detta stadgas i 12:3 1 st. JB. Detta innebär att avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. I praktiken är det för det mesta så att hyresavtal för bostäder löper på obestämd tid medan hyresavtal för lokaler oftast löper på bestämd tid.

I 7:5 JB finns en allmän begränsning för upplåtelsetiden av nyttjanderätter om max 50 år. Är det en nyttjanderätt inom en detaljplan, som det oftast är frågan om vid hyresrätter, är upplåtelsetiden begränsad till ytterligare max 25 år. När denna tid passerat kan avtalet sägas upp. Anledningen till denna begränsning är att fastighetsägaren inte ska behöva binda sig på en allt för lång tid.

Givetvis kan båda parterna säga upp avtalet när som helst på grund av motpartens kontraktsbrott eller att denne enligt lag åsidosatt sina skyldigheter, (se närmare avsnitten 2.6  avsnitt 5 och avsnitt 6). Vid en sådan uppsägning upphör avtalet att gälla genast utan uppsägningstid.

Det finns en särskild regel, 12:5 1 st. JB, för hyresgäster till en hyresbostad som stadgar att en hyresgäst alltid har rätt att säga upp ett avtal med en uppsägnings tid om tre månader. I 12:5 2 st. JB finns en specialregel som är tillämplig när hyresgästen avlidit. I dessa situationer har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid.

Relaterade länkar: