Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Avtal på bestämd tid

2.5.2 Avtalstid och uppsägning för avtal på bestämd tid

Huvudregeln är att hyresavtal som är slutna på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut och inte behöver sägas upp om inget annat avtalats. Om hyresförhållandet varat under längre tid än nio månader krävs dock alltid en uppsägning för att hyresavtalet ska upphöra att gälla, vilket stadgas i 12:3 2 st JB. Längden på uppsägningstiden är beroende av hur länge hyresförhållandet varat. I 12:4 2 st JB stadgas följande uppsägningstider, om inte längre uppsägningstider gäller enligt hyresavtalet (det går således att avtala bort dessa bestämmelser):

  • en dag om hyrestiden är längre än två veckor,
  • en vecka om hyrestiden är längre än två veckor men kortare än tre månader,
  • tre månader om hyrestiden är längre än tre månader för en bostadslägenhet,
  • tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men kortare än nio månader för en lokal och
  • nio månader om hyrestiden är längre än nio månader för en lokal.

Om avtalet inte sägs upp anses det vara förlängt på obestämd tid om det inte är reglerat i avtalet vad en utebliven uppsägning ska resultera i. Även om avtalet inte behöver sägas upp anses avtalet vara förlängt på obestämd tid om hyresvärden inte anmodar hyresgästen att flytta inom en månad efter att hyrestiden löpt ut. Det är dock i praktiken inte ovanligt att det är bestämt i avtalet att om avtalet inte sägs upp ska det anses förlängt på bestämd tid, t. ex. ytterligare tre år.

Relaterade länkar: