Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Medhyresgäst och make/sambos rätt

2.5.5 Särskilt om medhyresgäst och make/sambos rätt vid uppsägning

Är det flera parter som står som hyresgäst gemensamt får någon av dessa säga upp avtalet om denne inte önskar vara hyresgäst längre. Den eller de övriga hyresgästen/erna har i så fall rätt att stå kvar i hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne eller dessa som hyresgäst/er. Detta stadgas i 12:47 1 st JB. Om hyresgästen sannolikt kommer klara av att uppfylla sina förpliktelser mot hyresvärden, utan hjälp från den som sagt upp sitt hyresförhållande, anses denne ha rätt att stå kvar i hyresförhållandet. Detta gäller dock med undantag om avtalet blivit förverkat (se avsnitt 2.6) då hyresgästen inte har rätt att står kvar i hyresavtalet.

Ett annat undantag är om medhyresgästen är make eller sambo då denne alltid (med undantag från när avtalet har sagts upp p.g.a. dröjsmål med betalning av hyran) har rätt till förlängning av hyresavtalet. Om maken eller sambon inte skulle stå som medhyresgäst har denne ändå rätt, enligt 12:47 2 st JB, att får träda in i hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som avtalspart. Detta innebär att oberoende om hyresgästen sagts upp p.g.a. dröjsmål med betalning av hyran har sambon eller maken rätt att träda in i hyresförhållandet. Detta gäller även om den tidigare hyresgästen sagts upp p.g.a. förverkande av hyresavtalet eller i sådana fall då hyresgästen har avlidit och dödsboet saknar rätt att träda in som avtalspart. Det kan verka märkligt att en sambo eller make som inte är medhyresgäst ska få en bättre rätt än en sambo eller make som är medhyresgäst. Denna reglering har motiverats med att sambon eller maken inte ska bli lidande av att hyresgästen saknat intresse av att behålla bostaden eller annars brustit i sina förpliktelser.

En förutsättning för att medhyresgästen ska få ta över bostaden är dock att den kontraktsbrytande hyresgästen flyttar från hyresgästen. Reglerna om en medhyresgästs övertagande blir således oftast bara tillämpliga vid en separation eller skilsmässa.