Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Uppsägning av hyresavtal

2.5.3 Uppsägning

En uppsägning ska i regel vara skriftlig enligt 12:8 1 st. JB. Hyresgästen har dock rätt att säga upp avtalet muntligen (förutom när avtalet sägs upp för förlängning på ändrade villkor, se närmre avsnitt 13.3.) om hyresvärden sedan bekräftar uppsägningen skriftligen. Hyresgästen kan lämna uppsägningen till den som har rätt att ta emot hyra, se närmare avsnitt 5.1.

Enligt 12:8 2 st. JB måste en hyresvärd som säger upp avtalet, med en hyresgäst som har besittningsskydd (om besittningsskydd se närmare avsnitt 3 och avsnitt 4), ange anledningen till uppsägningen skriftligt. Uppsägningen anses ha skett när den i rekommenderat brev lämnats för postbefordan till motpartens vanliga adress. Den adress som motparten har lämnat anses vara dennes vanliga adress om en sådan har lämnats. Har denne inte lämnat någon adress anses adressen för hyreslägenheten vara dennes vanliga adress. Om personen inte har sin hemvist i landet får uppsägningen ske genom kungörelsedelgivning i Post- eller Inrikes tidning.

Särskilda regler gäller för lokalhyresavtal som sägs upp samt bostadshyresavtal som blivit förverkade. I dessa fall ska hyresgästen eller någon vuxen medlem i dennes hushåll, eller någon fast anställd om det är frågan om lokalhyra, delges uppsägningen. Detta innebär att uppsägningen ska överlämnas till någon av ovannämnda personer. Endast om hyresgästen inte har sin hemvist i Sverige och inte annars kan nås får uppsägningen ske genom kungörelse i Post- eller Inrikes Tidning. Därefter måste hyresvärden skicka in en stämningsansökan där denne yrkar att hyresförhållandet ska upphöra. Har delgivning skett på rätt sätt som beskrivet ovan upphör hyresförhållandet därmed. Detta framgår av 12:8 3 st JB som hänvisar till 8:8 JB i detta fall, samt 12:8 5 st JB.

Det är mycket viktigt att hyresgästen, eller personen som blir delgiven, förstår innebörden av meddelandet för att uppsägningen ska bli giltigt. I regel är dunkla och tvetydiga meddelande om uppsägning utan verkan. Det finns dock exempel på när uppsägningen har blivit giltig trots att det inte uttryckligen i en handling stått att det är frågan om en uppsägningen. Ett exempel är NJA 1963 s. 643 där lokalhyresgästen skickade en förfrågan till hyresvärden om att hyresförhållandet skulle upphöra då denne inte hade någon användning av lokalen längre. HD ansåg att det måste med tanke på innehållet måste stått klart och tydligt för hyresvärden att hyresgästen vill att avtalet skulle upphöra att gälla.

I en uppsägning bör det klart och tydligt framgår vid vilken tidpunkt man önskar att avtalet ska upphöra och varför man önskar att avtalet ska upphöra. Det är viktigt att beakta de lagstadganden om uppsägningstid som finns när man väljer tidpunkt för avtalets upphörande, då uppsägningen annars riskerar att bli ogiltig.

Relaterade länkar: