Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Verkan av uppsägning

2.5.4 Verkan av uppsägning

En uppsägning innebär att hyresförhållandet ska upphöra att gälla. Beroende på om det är ett hyresavtal av bostad eller lokal finns det vissa skillnader för verkan av en uppsägning.

Vid bostadshyra är det möjligt att skilja på förfarandet för villkorsändring och uppsägning, vilket har sin förklaring i och med det direkta besittningsskyddet. Hyresförhållandet kan upphöra att gälla antingen med omedelbar verkan vid förverkan av hyreskontraktet eller efter viss uppsägningstid.

I och med det indirekta besittningsskyddet vid lokalhyra kan inte reglerna om villkorsändring och uppsägning hållas isär på samma sätt som vid bostadshyra. Om en part lämnar en begäran om villkorsändring kan denna mötas av en uppsägning från den andra parten. En uppsägning innebär, precis som vid bostadshyra, att det aktuella hyresförhållandet ska upphör a att gälla mellan parterna. I praktiken görs dock ofta uppsägningen med en förhoppning, från den part som säger upp avtalet, om att avtalet ska förlängas på mer fördelaktiga villkor. I dessa situationer har hyresgästen dessutom givits en särskild möjlighet att säga upp avtalet med en begäran om förlängning av avtalet på ändrade villkor. En sådan uppsägning kan inte ensamt ha den verkan att hyresförhållandet upphör att gälla utan här är hyresgästen skyldig att vida fler åtgärder om denne önskar att avtalet ska upphöra gälla (se närmare avsnitt 13.4).

En uppsägning kan även ha verkan på, till hyresavtalet, kopplade avtal. Det är inte ovanligt att det finns avtal som är kopplade till hyresavtalet. Exempel på detta kan vara avtal om bilparkeringsplats, avtal om restaurangservice eller avtal om hyra av inventarier. I 12:6 3 st. JB stadgas att även sådana avtal som har ett omedelbart samband med hyresavtalet upphör att gälla samtidigt som hyresavtalet.

I och med att avtalet har upphört att gälla är hyresgästen skyldig att flytta. Om denne vägrar lämna lägenheten kan hyresvärden vända sig till domstol för att ålägga hyresgästen att flytta. Om hyresgästen fortfarande vägrar att flytta ska hyresgästen avhysas (vräkas), (se närmare om avhysning i avsnitt 13.6).

Relaterade länkar: