Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Ett hyresavtals ingående

2.1 Ett hyresavtals ingående

Det finns inga krav på i vilken form ett hyresavtal ska ingås, ett avtal kan således ingås både muntligt och skriftligt. Däremot ska avtalet upprättas skriftligt om någon av parterna, hyresvärden eller hyresgästen, begär detta. Detta stadgas i 12:2 1 st. JB. Om hyresgästen senare överlåter ett skriftligt hyresavtal ska detta efter begäran antecknas på avtalet, vilket stadgas i 12:2 2 st. JB. Vidare ska även tillägg och nya villkor efter begäran, i enlighet med 7:8 3 st. JB, nedtecknas i ett skriftligt avtal. Detta har nämligen betydelse för en ny avtalsparts bundenhet, se närmare avsnitt 7, avsnitt 8 och avsnitt 10.

Det finns inga fördelar att ingå ett muntligt hyresavtal, snarare tvärtom. Om avtalet endast ingås muntligen kan detta leda till bevissvårigheter om vad som har avtalats, vilka villkor är det som gäller? Ett skriftligt avtal har dessutom stor betydelse mot tredje man, t. ex. en ny ägare av hyresfastigheten. Ur ett sakrättsligt perspektiv, gentemot den nya ägaren, fungerar avtalet som bevismedel (se vidare under avsnitt 10).

Ett hyresavtal kan även, i undantagsfall, ingås genom en parts passivitet och kräver inte alltid ett aktivt handlande från båda parter. Detta är situationer då en part uppträder som om denne accepterar motparten som avtalspart. Det kan t. ex. vara en situation när en hyresgäst flyttar in i en bostad och betalar hyra till hyresvärden och denne inte gör några invändningar mot hyresgästens inflytt. En förutsättning för att ett avtal ska kunna uppstå genom en hyresvärds passivitet är att denne är medveten om att det har flyttat in en ny hyresgäst.

I exempelvis det opublicerade målet från bostadsdomstolen nr 220 från 1987 ansågs inget avtal har uppkommit då båda parterna var överens om att hyresvärden inte hade givit något uttryckligt samtycke till en andrahandsuthyrning.

Relaterade länkar: