Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresvillkor

2.2 Hyresvillkor

12 kap. JB (hyreslagen) är tvingande till hyresgästens fördel, vilket fram går av 12:1 5 st. JB. Detta innebär att villkor som är mindre förmånliga än de bestämmelser i 12 kap. JB är utan ogiltiga. Hyresavtalet måste således stämma överens med 12 kap. JB i den mån frågan är reglerad, t. ex. frågan om hyrans storlek, avtalstid, uppsägningstid, lägenhetens skick och underhåll m.m.

Begreppet hyresvillkor syftar främst till bestämmelser som ska gälla i framtiden, det kan t. ex. vara ordningsbestämmelser för personer som vistas i fastigheten eller ett villkor om särskilt underhåll. För frågor som dessa råder en större avtalsfrihet mellan parterna till skillnad från de frågor som är reglerade i 12 kap. JB.

Trots att bestämmelserna i 12 kap. JB är tvingande kan parterna träffa särskilda överenskommelser som inte är att betrakta som hyresvillkor därför att de istället syftar till att reglera vad som ska gälla vid en eventuell tvist. Låt oss säga att två parter har kommit överens om att vid ett eventuellt kontraktsbrott av hyresgästen ska ingen uppsägningstid gälla. I denna situation har hyresgästen, som annars skyddas av de tvingande bestämmelserna i 12 kap. JB, eftergivit sina rättigheter på ett sätt som är fullt möjligt. I NJA 1978 s. 64, där situationen var ungefär den samma som ovan beskriven, ansågs en överenskommelse om att ingen uppsägningstid skulle iakttas i vissa situationer vara fullt giltig.

Vid utformning av hyresvillkor för lokalhyra utnyttjas avtalsfriheten i större utsträckning än vid bostadshyra. Vid bostadshyra användas ofta standardavtal mellan hyresgästen och hyresvärden. Vid lokalhyra finns det ofta ett behov att särskilt reglera visa villkor mellan parterna och därför krävs det en större kunskap hos både hyresgästen och hyresvärden i dessa situationer. Angående prövning och ändring av hyresvillkor för lokalhyra, se avsnitt 13.4.

Angående prövning och ändring av hyresvillkor för bostadshyra, se avsnitt 13.3.

Relaterade länkar: