Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Lokalhyresgästs konkurs

12.2.1 Särskilt om en lokalhyresgästs konkurs

Om hyresgästen försätts i konkurs efter tillträdesdagen får hyresvärden i vissa fall inte säga upp hyresavtalet, trots att denne inte har någon säkerhet ställd för avtalet. Detta gäller dock endast om någon av följande tre förutsättningar är uppfyllda:

  • om hyresgästen inom en månad, efter anfordran från hyresvärden, ställer säkerhet för avtalets fullgörande,
  • om konkursboet inom en månad förklarar att konkursboet är ansvarig för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden eller,
  • om hyresrätten överlåts i enligt med vad som är tillåtet enligt avtalet.

Detta stadgas i 12:31 3 st. JB. När hyresavtalet sägs upp efter att hyresrätten har tillträtts gäller reglerna om uppsägningstid som vanligt, se 12:6 2 st. JB och närmare om uppsägning avsnitt 2.5. I regel gäller en uppsägningstid på nio månader i dessa situationer.

En hyresvärd har även möjlighet att uppmana att lokalen ställs till dennes förfogande vid en hyresgästs konkurs. Om hyresrätten inte ställs till hyresvärdens förfogande inom en månad anses konkursboet ansvara för att hyran betalas från konkursbeslutet fram till dess att lokalen ställs till hyresvärdens förfogande, detta stadgas i 12:31 5 st. JB. För att konkursboet ska bli ansvarigt för hyran måste hyresvärden ha uppmanat konkursboet eller konkursboet förklarat att denne åtar sig att ansvara för hyran. Detta stadgades i NJA 1999 s. 617.

Som hyresvärd kan det framstå som oroande att ett konkursbo åtar sig att ansvara för hyresgästens skyldigheter. Hyresgästen har ju gått i konkurs eftersom det inte finns några pengar att betala med. Vad hyresvärden ska veta i dessa situationer är att det aldrig är helt riskfritt, men att betala hyra för hyresgästens lokal utgör en s.k. massafordring, vilken har företräde framför alla konkursfordringar. Detta innebär att det första som konkursboet måste betala, innan övriga borgenärer får betalt, är hyran samt andra massafordringar. I och med reglerna om massafordringar är det nästintill riskfritt att ingå avtal med ett konkursbo.