Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Betalning av hyra

5.1 Betalning av hyra

Hyresgästens absolut viktigaste skyldighet är att betala hyran. Hyran ska anges i hyreskontraktet vilket stadgas i 12:19 JB, se närmare om hyresavgiftens storlek i avsnitt 2.3 och avsnitt 2.4. Det är inte ovanligt, särskilt vid bostadshyra, att hyrans storlek är bestämd enligt en förhandlingsöverenskommelse och i dessa fall är det tillräckligt om det i hyreskontraktet hänvisas till denna överenskommelse.

Var och när hyran ska betalas regleras i 12:20 JB. Har inte tiden för betalning reglerats i avtalet ska hyran betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Om hyran beräknas för en kortare period än en månad ska hyran betalas sista vardagen före början av den tid för vilken hyran ska beräknas.

Exempel:

Beräknas hyran för varje vecka (måndag-söndag) ska betalningen erläggas varje fredag då kommande vardag är en måndag, vilket är den första dagen för nästkommande hyras beräkning.

Är det fråga om bostadshyra så har dock bostadshyresgästen alltid rätt att betala enligt lag oavsett om hyresavtalet stadgar något annat, lagrummet är således tvingade till bostadshyresgästens fördel.

Hyran ska betalas till hyresvärdens hemvist eller till en adress som denne har anvisat. Denna situation är dock mycket ovanlig idag. Det är vanligare att hyresgästen betalar direkt in på, det av hyresvärden, angivna kontot. Hyresgästen har dock alltid rätt att betala genom postanvisning, till ett postgirokonto eller bankgirokonto. Betalningen anses vara gjord när hyran har kommit hyresvärden till handa. Om hyresgästen väljer att betala till ett konto anses beloppet vara hyresvärden till handa när betalningsuppdraget tagits emot av banken. Om hyresgästen väljer att betala på ett post- eller bankkontor anses beloppet vara hyresvärden till handa omedelbart vid betalningen på kontoret.

Relaterade länkar: