Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Deponering av hyra

5.1.1 Deponering av hyra oss länsstyrelsen

Det finns några speciella situationer som behandlas i 12:21 JB. Här stadgas att hyresgästen vid vissa situationer kan fullgöra sin betalningsskyldighet genom deponering av hyran oss länsstyrelsen. Dessa situationer är:

  • När lägenheten har en skada eller brist för vilken hyresvärden är ansvarig och hyresgästen själv vill avhjälpa bristen mot en nedsättning av hyran.
  • När hyresgästen har en motfordran på hyresvärden och hyresgästen på den grunden vill ha nedsatt hyra.
  • När hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek får hyresgästen under den tid som tvisten pågår deponera hyran.
  • När det är oklart vem som är hyresgästens hyresvärd.
  • När hyresvärden inte har möjlighet att ta emot hyran eller annars inte är tillgänglig för hyresgästen.

Det är viktigt att notera att det endast är det tvistiga beloppet som får deponeras. Deponeras ett större belopp eller om hyran deponeras utan att hyresgästen har någon giltigt grund där till anses denne har brustit i sin betalningsskyldighet.

Deponerar hyresgästen hyran till länsstyrelsen anses hyresgästen inte vara i dröjsmål med hyran. Visar det sig senare att hyresvärden inte har rätt till det deponerade beloppet eller endast delar av det så har hyresgästen rätt att få tillbaka det resterande beloppet.

Om en hyresgäst väljer att deponera hyran till länsstyrelsen ska hyresgästen skicka med två exemplar av hyresavtalet, ange förfallodagen och vilken grund som åberopas för avdraget eller vad tvisten handlar om. Därutöver måste hyresgästen ställa någon form av säkerhet, pant eller borgen, som länsstyrelsen finner skälig för den kostnad hyresvärden kan få för att få ut beloppet. Det är sedan länsstyrelsens ansvar att se till att hyresvärden underrättas om att hyresgästen har fullgjort sin betalningsskyldighet genom att deponera hyran. Efter att hyran har förfallit till betalning och länsstyrelsen skickat ett rekommenderat brev för att underrätta hyresvärden om depositionen har hyresvärden tre månader på sig att antingen träffa en överenskommelse med hyresgästen om att få lyfta beloppet eller väcka talan mot hyresgästen. Har inte hyresvärden gjort något av detta har hyresgästen rätt att återfå det deponerade beloppet. Om hyresvärden väckt talan inom tre månader får inte beloppet lyftas av någon av parterna förrän tvisten är slutligt avgjord. Oavsett vem av parterna om får ut beloppet får denne även ut den ränta som löpt på beloppet. Detta stadgas i 12:23 JB.

Relaterade länkar: