Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hänsyn mot grannar

(5.5 En hyresgästs skyldighet att visa hänsyn mot grannar m.m.)

Hyresgästen har en allmän skyldighet att inte störa sin omgivning när denne använder hyresrätten, detta stadgas i 12:25 JB. Hyresgästen ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö så pass att det inte skäligen bör tålas. Denna formulering kräver flera tolkningar och förtydliganden. Exempel på störningar är höga ljud och besvärande lukt. Givetvis behöver de som bor i omgivningen inte skäligen tåla samma störningar på natten som på dagen. Vilka som omfattas av formuleringen ”bor i omgivningen” är inte helt klarlagt i praxis, men de som bor inom samma fastighet är att se som boende i omgivningen. Däremot så omfattas inte lokalhyresgäster, som bedriver någon form av verksamhet, av bestämmelsen eftersom att dessa personer inte bor i omgivningen. Vad som bedöms som störande görs utifrån den allmänna uppfattningen. Vid en bedömning tas således ingen särskild hänsyn till personer som är extra känsliga.

Utöver detta åläggs hyresgästen en mer generell skyldighet. Hyresgästen ska iaktta vad som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Denna skyldighet tar inte endast sikte på hyresgästens användning av själva lägenheten utan även när hyresgästen använder andra gemensamma eller allmänna utrymmen som t. ex. hiss, soprum och trappuppgång. Regeln har inte heller någon begränsning i vilka personer som kan åberopa denna så länge som dom vistas i omgivningen. Detta innebär t. ex. att andra lokalhyresgäster som inte bor i sina lägenheter eller hyresvärdens anställda kan åberopa regeln på grund av hyresgästens klandervärda beteende.

Hyresgästen åläggs dessutom förbud att införa föremål som, denna vet eller har anledning att misstänka, är behäftat med ohyra.

På samma sätt som att hyresgästen ansvarar för skada som vållas av andra personer i lägenheten (se avsnitt 5.2) ansvar hyresgästen för att de personer som vistas i lägenheten iakttar de ovannämnda reglerna. Däremot ansvarar inte hyresgästen för dessa personers beteende utanför byggnaden, med undantag för familjemedlemmar.

Relaterade länkar: