Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Påföljder vid störande av grannar

5.5.1 Påföljder vid störande av grannar m.m.

De påföljder som kan bli aktuella när en hyresgäst stör omgivningen är förverkande med stöd av 12:42 1 st. 5-6 p. JB eller, uppsägning med brytande av besittningsskyddet. Hyresrätten kan dock inte förverkas utan att hyresgästen har givits möjlighet till rättelse, vilket stadgas i 12:43 1 st. JB.

Om en hyresgäst på något sätt stör omgivningen ska hyresvärden säga till och uppmana denne att omedelbart upphöra med det klandervärda beteendet. Är det en bostadshyresgäst det är frågan om ska även socialnämnden informeras om störningarna. Detta stadgas i 12:25 2 st. JB. Anledningen till att socialnämnden ska underrättas är för att de kanske kan hjälpa till att verka för att störningarna ska upphöra och för att nämnden i vissa fall måste medverka till att en ny lägenhet ställs till hyresgästens förfogande enligt socialskyddslagen. Det är inte ovanligt att hyresgästen är psykiskt sjuk eller missbrukare av alkohol eller narkotika och i behov av hjälp och stöd. Det finns ingen uttrycklig skyldighet för en hyresvärd att agera i dessa situationer, däremot kan en underlåtenhet att agera leda till flera negativa konsekvenser för hyresvärdes del. En bostadshyresgäst som störs kan begära ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden som tvingar hyresvärden att agera. Dessutom kan de hyresgäster som bli störda i vissa fall få nedsättning av hyran och i särskilt allvarliga fall, rätt att säga upp avtalet och begära skadestånd. Detta är skäl som indirekt tvingar en hyresvärd att agera om en hyresgäst är störande för omgivningen.

I särskilt allvarliga fall, med hänsyn till art och omfattning, behöver inte hyresgästen sägas till innan hyresvärden säger upp hyresavtalet på grund av att hyresrätten är förverkad. Detta stadgas i 12:25 3 st. JB. Denna bestämmelse ska dock användas i undantagsfall och användas restriktivt. Det kan vara riskfyllt för en hyresvärd att säga upp en hyresgäst utan att ge hyresgästen en chans till rättelse. Visar det sig i efterhand att störningarna inte nådde upp till den nivå som krävs kan uppsägningen ogiltigförklaras och hela förfarandet måste göras om. Detta leder givetvis till att det kan dröja ännu längre tid innan störningarna upphör. Denna bestämmelse är dock inte tillämplig vid andrahandsuthyrning och hyresvärden har samtyckt till denna. Förstahandshyresgästen måste ges en möjlighet till rättelse, t. ex. genom att säga upp andrahandshyresgästen.

Relaterade länkar: