Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresgästens skyldighet att lämna tillträde

5.4 En hyresgästs skyldighet att lämna hyresvärden tillträde

Hyresrätten är en totalnyttjanderätt vilket innebär att hyresgästen har ensamrätt till hyresobjektet. I princip kan hyresgästen vägra en person tillträde till hyresrätten men det finns vissa undantag. Enligt 12:26 JB har hyresvärden rätt utan uppskov ges tillträde till lägenheten för att utföra nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan genomföras vid ett senare tillfälle utan skada, t. ex. vid vattenläckage. Vid mindre brådskande arbeten har hyresvärden rätt att få tillträde till lägenheten om denne säger till minst en månad i förväg och tillträde inte innebära väsentligt men eller hinder i hyresrätten.

Hyresvärden ska se till att hyresgästen inte förorsakas större olägenheter än nödvändigt. Hyresvärden ska dessutom ersätta den eventuella skada som arbetet orsakar och detta gäller även om skadan inte beror på hyresvärdens försummelse. Skadorna som kan tänkas uppkomma är inte bara sakskador på hyresgästens egendom utan även rörelseskador i verksamheten.

Arbeten som är mindre brådskande får dock aldrig genomföras under hyresgästens sista månad hos hyresvärden utan hyresgästens samtycke. I vissa fall har hyresgästen rätt till nedsättning av hyran om hyresvärdens arbete innebär hinder i hyresrätten, se närmare avsnitt 6.

Önskar hyresvärden genomföra arbete som skulle innebära väsentligt men eller hinder i hyresrätten får arbetet inte påbörjas förrän hyresavtalet kan upphöra. Detta innebär som huvudregel nio månader och en vecka efter att hyresgästen har underrättats om hyresvärdens planer. Hyresgästen ska kunna säga upp hyresavtalet, om denne så önskar, inom en vecka och sedan hinner uppsägningstiden löpa ut innan arbetet påbörjas. Är en kortare uppsägningstid stadgad i avtalet så får arbetet påbörjas när den tiden plus en vecka har löpt ut.

En hyresgäst är dock alltid skyldig att tåla inskränkningar i hyresrätten på grund av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra, detta stadgas i 12:26 4 st. JB. Detta gäller även i situationer där den aktuella hyresgästens lägenhet inte besväras av ohyra. De hyresgäster som inte har orsakat spridningen av ohyran har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader på grund av de åtgärder som vidtas för att utrota ohyran.

När hyresrätten är ledig för uthyrning måste hyresvärden ges möjlighet att kunna visa lokalen för spekulanter som kan tänkas hyra lokalen.

Vägras hyresvärden tillträde utan giltigt ursäkt kan hyresrätten förverkas, detta stadgas i 12:42 1 st. 7 p. JB. Hyresvärden kan i dessa situationer välja om denne vill säga upp hyresrätten på grund av förverkande eller ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten, se närmare avsnitt 13.6.

Relaterade länkar: