Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresvärds dröjsmål

6.2 En hyresvärds dröjsmål

En hyresvärd kan vara i dröjsmål utifrån två olika perspektiv. Det första är när lägenheten inte är färdigställd vid den avtalade tiden för tillträdet, vilket stadgas i 12:13 JB. Hyresgästen har i första hand rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid denne inte kan använda lägenheten eller en del av den. I andra hand har hyresgästen rätt att säga upp avtalet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för hyresgästen. Uppsägning får även i dessa fall ske redan innan tillträdesdagen om det är uppenbart att lägenheten inte kommer att kunna användas för avsett ändamål.

Den andra situationen är när lägenheten inte är utrymd i tid av den tidigare lägenhetsinnehavaren, vilket stadgas i 12:14 JB. Även i dessa fall har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid denne inte kan använda lägenheten. Om hyresvärden dessutom inte ser till att hindret genast undanröjs efter att denne har underrättats om det rådande förhållandet har hyresgästen rätt att säga upp avtalet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse.

I båda dessa situationer har hyresgästen rätt till ersättning för den skada denne lidit, om inte hyresvärden visar att dröjsmålet inte orsakats eller kunde förhindrats av denne.

Relaterade dokument: