Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Upprustningsföreläggande

6.4 Upprustningsföreläggande

I hyreslagstiftningen har alla bostadshyresgäster som använder sin lägenhet som permanentbostad givits ett skydd som innebär att alla lägenheter måste uppnå ”lägsta godtagbara standard”. Detta gäller dock inte inneboende eller fritidshus. Vad lägsta godtagbara standard är stadgas i 12:18 a 6-7 st. JB och en lägenhet måste uppfylla följande kriterier:

En bostadslägenhet ska vara försedd med anordning för:

  • kontinuerlig uppvärmning,
  • kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,
  • avlopp för spillvatten,
  • personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ med badkar eller dusch,
  • försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning och,
  • matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor.

Utöver detta krävs även:

  • tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten,
  • tillgång till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den och,
  • att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

Uppfyller inte hyresrätten dessa kriterier kan hyresgästen ansöka hos hyresnämnden om upprustningsföreläggande för att hyresrätten ska uppnå lägsta godtagbara standard, vilket stadgas i 12:18 a 1 st. JB. Enligt 12:18 a 2 st. JB ska det i upprustningsföreläggandet bestämmas inom vilken tid som upprustningen måste vara genomförd och föreläggandet får förenas med vite. Hyresvärden har dock rätt att begära att få tiden för genomförandet förlängd om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Ett föreläggande får dock inte alltid ges. I situationer där ett upprustningsarbete skulle innebära intrång i andra hyresgästers lägenheter måste dessa samtycka till åtgärden. Detta stadgas i 12: 18 a 3 st. JB. Ett föreläggande meddelas inte heller om upprustningen inte kan ge skäligt ekonomiskt utbyte med hänsyn till de kostnader som arbetet medför.