Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Makars och sambos gemensamma bostad

7.2 Makars och sambos gemensamma bostad

I vissa fall krävs inte hyresvärdens samtycke för att hyresgästen, dvs. den som står som part på hyresavtalet, ska få överlåta hyresrätten till en annan person. I 12:33 2 st. JB stadgas att en lägenhet som är avsedd att vara hyresgästens och dennes makes eller sambos gemensamma bostad kan överlåtas till dennes make eller sambo utan hyresvärdens samtycke. Även om hyresgästen skulle avlida har den efterlevande maken eller sambon rätt att träda in som avtalspart i hyresavtalet. (För sambos finns en viss särreglering om när en sambo anses ha rätt att ta över en lägenhet, se närmare under avsnitt 7.2.1.) Regeln är även tillämplig om båda makarna står som avtalsparter och den ena maken önskar att flytta från lägenheten, i sådana fall har en maken som bor kvar rätt att ensam stå kvar i avtalsförhållandet. Detta stadgas i 12:33 4 st. JB.

Fram till att hyresvärden har underrättats om att en överlåtelse har skett är den tidigare hyresgästen och den nya hyresgästen gemensamt ansvariga för de skyldigheter som följer av avtalet. För tiden efter att hyresvärden har underrättats svarar den nya hyresgästen ensamt för alla skyldigheter enligt avtalet. Detta stadgas i 12:33 3 st. JB.