Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Sambos rätt

7.2.1 Närmare om en sambos rätt att ta över en hyresrätt

I hyreslagstiftningen finns särskild reglering och egen rättspraxis när en sambo får ta över en hyresrätt från sin tidigare sambo. Detta regleras inte i 12 kap. JB (hyreslagen) utan i 22 § sambolagen. En sambo får ta över hyresrätten om det skulle vara skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans krävs dessutom att den övertagande sambon har synnerliga skäl till att ta över hyresrätten. Det krävs således mycket starkare skäl för att en sambo som inte har barn med den tidigare hyresgästen för att denne ska få ta över hyresrätten. I och med att reglerna är så vagt skrivna så är det svårt att säga exakt vad som krävs för att en sambo ska få ta över hyresrätten. När samborna har barn skiljer sig inte resonemanget och rättspraxisen så mycket från situationer med äkta makar. Kan sambon visa att denne är den av samborna som har störst behov av lägenheten så har denne också rätt att ensam bo kvar i lägenheten.

Har samborna inga barn visar rättspraxis att det är tämligen höga krav som ställs för att en sambo ska få ta över en hyresrätt, ofta är flera års sammanboende inte tillräckligt för att en sambo ska ha denna rätt. Här följer några rättsfall för att försöka ge en bild av hur rätten resonerat i sådana här tvister:

  • RBD 25:77: I fallet hade kvinnan i samboförhållandet avlidit. Samborna hade bott tillsammans i nio år och den efterlevande mannen var dessutom svårt sjuk. I detta fall ansåg synnerliga skäl föreligga och mannen fick ta över hyresrätten.
  • RBD 20:80: Samborna hade bott tillsammans i 16 år utan barn. Detta ansågs vara så pass lång tid att synnerliga skäl förelåg och hyresrätten fick överlåtas.
  • RBD 19:85: Samborna hade bott tillsammans i ca 1,5 år vilket inte var tillräckligt för att synnerliga skäl skulle anses föreligga.

Viktigt att komma ihåg är att en prövning om synnerliga skäl föreligger görs först när motparten gör en invändning om att sambon inte har rätt att ta över hyresrätten. Det är således långt ifrån alltid som detta bli några problem i praktiken.

En sambo som önskar att ta över en hyresrätt ska, enligt 22 § 2 st. sambolagen, begära detta inom ett år från att samboförhållandet upphörde. Detta gäller dock inte i situationer där sambon har avlidit. Om den sambo som önskar att ta över hyresrätten flyttar ut ur lägenheten, vid samboförhållandets upphörande, ska en sådan begäran framställas redan inom tre månader.

En sambo har dessutom ytterligare en möjlighet att få träda in som part i hyresförhållandet. Detta är genom att åberopa 12:47 JB som behandlar en parts rätt att ta över hyresrätten när hyresrätten hyrts av flera gemensamt och en make eller sambos rätt till förlängning av hyresavtalet. En sambo har rätt att bo kvar i lägenheten om hyresvärden skäligen kan nöja sig med denne som hyresgäst. I detta lagrum görs det ingen skillnad på makar och sambos med eller utan barn. En sambo kan alltså ha rätt att ta över lägenheten enligt detta lagrum trots att denne inte alls har någon rätt enligt sambolagen. I praktiken sker överlåtelsen genom att den tidigare hyresgästen säger upp avtalet och den sambon som ska bo kvar åberopar denna rätt enligt 12:47 2 st. JB. (Se närmare om 12:47 JB och dess tillämpningsområde i avsnitt 2.5.5 Särskilt om medhyresgäst och make/sambos rätt vid uppsägning.)