Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Rättsverkan av överlåtelse av en hyresrätt

7.1 Rättsverkan av överlåtelse av en hyresrätt

Den nya och den gamla hyresgästens ansvar för de förpliktelser som följer av hyresavtalet regleras i 12:38 JB. Som huvudregel svarar båda parterna gemensamt för förpliktelser som hänför sig till tiden innan överlåtelsen och för tiden efter överlåtelsen svarar den nya hyresgästen ensam. När det är fråga om bostadshyra får den nya hyresgästen endast ålägga ansvar för förpliktelse för tiden innan överlåtelsen om detta särskilt avtalas. Detta måste dessutom upprättas i en särskild handling därför att hyresgästen verkligen ska uppmärksammas på vilket ansvar denne åläggs. Vidare kan en sådan förpliktelse endast avse betalning av hyresskulder till ett belopp som inte får överstiga beloppet för de tre kommande månadshyrorna efter överlåtelsen. Detta stadgas i 12:38 2 st. JB. Det finns ytterligare undantag från huvudregel som kommer behandlas nedan, se t. ex. avsnitt 7.2.

Relaterade länkar: