Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Verkan av en hyresgästs död

7.5 Verkan av en hyresgästs död

Om hyresgästen avlider ser reglerna om överlåtelse av hyresrätten annorlunda ut. I dessa fall är hyresvärden fortfarande bunden av hyresavtalet tillsvidare. Dödsboet träder in som avtalspart istället för den avlidne hyresgästen. Dödsboet kan däremot välja att säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad. Detta stadgas i 12:5 2 st. JB. Om dödsboet önskar kan möjligheten att överlåta lägenheten till närstående i enlighet med 12:34 1 st. JB användas, se närmare avsnitt 7.3. Detta stadgas i 12:34 2 st. JB. I dessa situationer är hyresnämnden, i regel, generös i sin bedömning om tillstånd ska medges till överlåtelsen. Om lägenheten dessutom ska överlåtas till en make eller sambo behövs dessutom inget tillstånd av hyresnämnden, se närmare avsnitt 7.2.

Skulle hyrestiden löpa ut innan ett tillstånd om överlåtelse hunnit meddelats, har dödsboet rätt att få hyresavtalet förlängt om tillstånd senare meddelas. Att dödsboet inte skulle ha rätt till förlängning i en sådan situation skulle inte framstå som skäligt, detta kan utläsas av 12:46 1 st. 10 p. JB och det blev även resultatet i RBD 24:77.

Relaterade länkar: