Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Summarisk process hos kronofogdemyndigheten

13.6 Summarisk process hos kronofogdemyndigheten

Om hyresgästen inte betalar hyran kan hyresvärden begära ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om hyresgästen vägrar flytta, när hyresavtalet är uppsagt och uppsägningstiden har löpt ut, kan hyresvärden ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten. Handräckning innebär att kronofogdemyndigheten fattar ett beslut om att hyresgästen ska avhysas. Ett sådant beslut verkställs sedan automatiskt av kronofogdemyndigheten.

Dessa beslut fattas genom en summarisk process vilket innebär att inget sammanträde äger rum utan beslutet fattas efter föregående skriftväxling mellan parterna. Om hyresgästen protesterar mot ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning kan kronofogdemyndigheten inte fatta något beslut och hyresvärden får hänskjuta tvisten till tingsrätten.

Kronofogdemyndigheten ska informera båda parterna om hur dessa ska gå tillväga för att föra fram sin ståndpunkt och därför behövs vanligtvis inget juridiskt ombud vid en summarisk process. Blankett för att inleda en summarisk process går att ladda ner på kronofogdemyndighetens hemsida.

Relaterade länkar: