Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

När nytt hyresvillkor börjar gälla

13.3.1 När börjar ett nytt hyresvillkor att gälla

I 12:55 d JB regleras när det beslut, som hyresnämnden fattat, om ändring av hyresvillkor ska börja gälla mellan parterna. Viktigt att skilja på är att om en förhandlingsordning finns med i hyresavtalet enligt hyresförhandlingslagen och om en tvist ska prövas utifrån denna så är inte 12:55 d JB tillämplig. I sådana fall regleras karenstiden mellan beslut och ikraftträdande i 24 § HFL. Ändringen får i dessa fall träda ikraft tidigast månadsskiftet tre månader efter ansökan gjordes. Undantag får dock göras om hyresnämnden finner att särskilda skäl föreligger. Finns det ingen förhandlingsordning och hyresavtalet löper på obestämd tid får inte villkoret, enligt 12:55 d 1 st. JB, börja gälla tidigare än tre månader från att ansökan kom in till hyresnämnden. Genom beslutet får inte heller ett villkor, som började gälla för mindre än sex månader sedan, ändras eller tas bort. Detta är en spärr för att undvika allt för täta ändringar och allt för många ansökningar om ändringar.

Om avtalet istället löper på bestämd tid kan ändringen börja gälla vid olika tidpunkter. Om ansökning om ändring har gjorts utan att avtalet, samtidigt, har sagts upp (om uppsägning av hyresavtal, se närmare under avsnitt 2.5), kan hyresnämnden, som huvudregel, inte besluta om att ändra villkoren i avtalet för den tiden innan avtalet kan sägas upp. Undantag från denna huvudregel får göras om det är hyresgästen som har ansökt om ändring av hyresvillkoren och avtalet löper på minst ett år. I sådana fall får hyresnämnden besluta om att ändringen ska börja gälla vid månadsskiftet tre månader efter att ansökan lämnades in och tidigast ett år efter att avtalet ingicks. Detta framgår av 12:55 d 2 st. JB. Ytterligare ett undantag som alltid ger hyresnämnden rätt att besluta om att villkorsändringen ska börja gälla vid en tidigare tidpunkt är om det föreligger särskilda skäl. Detta gäller typiskt sett om omständigheterna är sådana att det inte kan anses som skäligt att ett gällande hyresvillkor ska tillämpas.

Relaterade länkar: