Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Retroaktiv hyresreglering

13.3.5 En hyresgästs skyldighet att betala retroaktiv hyra och rätt att få tillbaka utbetald hyra vid beslut om hyresreglering

Beslutar hyresnämnden, eller senare hovrätten, att hyran ska höjas och denna höjning även ska gälla för förfluten tid är ju hyresgästen i praktiken i dröjsmål med betalningen. Hyresrätten blir dock inte förverkad på grund av detta dröjsmål om betalningen sker inom en månad från att beslutet vann laga kraft. Den hyresgäst som ändå är skyldig att flytta inom två månader från att beslutet vann laga kraft behöver dock inte betala sådan retroaktiv hyra. Detta stadgas i 12:55 d 5 st. JB. Enligt 12:55 d 6 st. JB är hyresgästen även skyldig att betala ränta på det överskjutande beloppet som har förfallit till betalning samtidigt som den förut utgående hyran. Från hyrans förfallodag fram till beslutet vunnit laga kraft ska räntan utgå med referensräntan plus två procentenheter. För tiden efter det att beslutet vunnit laga kraft tills betalning skett ska räntan utgå med referensräntan plus åtta procentenheter. Det är dock tillåtet att i beslutet meddela anstånd med betalningen av det överskjutande beloppet. I sådana fall får det beslutas att räntan ska betalas beräknat på referensräntan plus två procentenheter för hela tiden.

Detta förfarande gäller även i den omvända situationen, då hyresnämnden eller hovrätten beslutar att hyran ska sänkas och att det även ska gälla för förfluten tid. I dessa situationer blir det hyresvärden som får betala tillbaka hyra jämte ränta med samma beräkningsgrund som ovan. Detta stadgas i 12:55 d 8 st. JB.