Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresgästs uppsägning

13.4.2 En hyresgästs uppsägning för villkorsändring

Hyresgästens uppsägning för villkorsändring ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om de önskade villkoren. Kommer inte parterna överens om nya hyresvillkor ska hyresgästen hänskjuta tvisten till medling hos hyresnämnden inom två månader. Om hyresgästen inte fullgör dessa skyldigheter är uppsägningen utan verkan och det gamla avtalet fortsätter att gälla. Detta stadgas i 12:58 a JB.

Hur hyresvärden ska delges uppsägningen behandlas i avsnitt 2.5.3.

Vid hyresgästens uppsägning får inte hyresvärden kräva högre hyra eller oförmånligare villkor än vad som följer av det uppsagda hyresavtalet innan medlingen har avslutats. Detta stadgas i 12:58 a 3 st. JB. Hyresgästen blir, till skillnad från hyresvärden, inte bunden av de villkor som denne har begärt under hela medlingsförfarandet. Hyresgästen är endast bunden av sina villkor under en skälig acceptfrist. En skälig acceptfrist i dessa sammanhang är sannolikt någonstans mellan två veckor och två månader beroende på lokal och storlek på hyran. När acceptfristen löpt ut har hyresgästen rätt att kräva andra villkor än vad som framgår av dennes uppsägning. Om hyresvärden istället accepterar hyresgästens begärda villkor inom acceptfristen har ett nytt avtal ingåtts som båda parterna är bundna av.

Relaterade länkar: