Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

En hyresvärds uppsägning för villkorsändring

13.4.1 En hyresvärds uppsägning för villkorsändring

Hyresvärdens uppsägning ska vara skriftlig och ställas till hyresgästen. I uppsägningen ska det framgå vilka villkor som hyresvärden begär för att hyresavtalet ska förlängas. Om det var hyresgästen som begärde ändring av hyresvillkoren ska hyresvärden i sin uppsägning ange orsaken till att denne vägrar medge en förlängning på ändrade villkor. Om dessa uppgifter inte finns med blir uppsägningen ogiltig, detta stadgas i 12:58 JB. I uppsägningen ska även anges att om hyresgästen inte går med på de nya villkoren och denne inte är villig att flytta utan ersättning ska hyresgästen, inom två månader från delgivningen, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. Lämnas en ansökan om medling in för sent blir hyresgästen tvungen att flytta utan rätt till ersättning.

Eftersom hyresgästen har en tidsfrist att iaktta är det viktigt att denne delges på ett korrekt sätt. Se närmare om hur en uppsägning ska ske och hur hyresgästen ska delges i avsnitt 2.5.3.

Hyresvärden är, som huvudregel, bunden av de villkor som denne har angett i uppsägningen. Detta innebär att denne inte får kräva högre hyra, eller annat oförmånligare villkor, än vad som begärts i dennes uppsägning innan medlingen är avslutad. Detta stadgas i 12:58 4 st. JB. Först när medlingen avslutats kan hyresvärden framställa krav på nya villkor som denne anser vara skäliga. I en dom från hovrätten, RH 1997:29, ansågs hyresvärden ha rätt att sänka sina krav till hyresgästens fördel medan förfarandet fortfarande pågick.

Viktigt att veta som hyresgäst i dessa situationer är att hyresvärdens begäran om nya villkor uttryckligen måste accepteras eller bestridas, detta kom rätten fram till i NJA 1974 s. 370. Gör inte hyresgästen detta riskerad denne att bli avhyst. I ett annat rättsfall, RH 1988:118, kom rätten fram till att en begäran om nya villkor inte kan accepteras endast delvis av hyresgästen. En sådan accept anses vara ogiltig och hyresgästen riskerar att bli tvungen att flytta utan rätt till ersättning.

Relaterade länkar: