Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Medling mellan hyresgäst och hyresvärd vid hyresnämnden

13.4.4 Medling mellan en hyresgäst och en hyresvärd vid hyresnämnden

Syftet med att hänskjuta tvisten till medling är att hyresgästen ska visa att denne motsätter sig de begärda villkoren samt att denne vill göra sitt indirekta besittningsskydd gällande. Hyresnämnden ska även ges möjlighet att utreda om det finns någon möjlighet till förlikning mellan parterna.

Hyresgästens ansökan ska skickas till hyresnämnden inom två månader från att delgivning om uppsägning för villkorsändring lämnades. Hyresnämnden sänder därefter kopior på de ingivna handlingarna till hyresvärden och inväntar ett eventuellt svar. Därefter kallas parterna till ett sammanträde vid nämnden. Vid sammanträdet är hyresnämnden skyldig att presentera ett konkret förslag till en överenskommelse mellan parterna, förutsatt att det inte är uppenbart att möjlighet till förlikning saknas. Detta stadgas i 12 § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. I alla tvister kan någon av parterna begära att nämnden pröva ett hyresvillkor och dess skälighet, t.ex. lokalens marknadshyra, se 12 a § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Se närmare om hur en prövning går till i praktiken och om parternas skyldighet att åberopa jämförelsematerial i avsnitt 4.4.4.

Vanligtvis lägger sig hyresnämnden någonstans mittemellan parternas ståndpunkter. Detta kan resultera i att hyresvärden framställer ett lite högre krav än vad denne annars skulle framställa. Ett sådant agerande är dock inte helt riskfritt. För att hyresgästen ska ha rätt till ersättning p.g.a. av uppsägningen krävs att hyresgästen ansöker om medling, men det är inget krav att medlingen fullbordas. Detta innebär att hyresgästen kan ansöka om medling och sedan återkalla ansökan. I denna situation kan hyresgästen flytta från lokalen med rätt till ersättning beräknat på den, eventuellt för högt, begärda hyran. Hade ett sammanträde hunnit äga rum hade hyresvärden haft rätt att sänka sitt krav på hyra och på så sätt sänkt sin ersättningsskyldighet till hyresgästen. Hyresvärden rätt att sänka men inte höja sina framställda krav konstaterades bl.a. i RH 1997:29.

Relaterade länkar: