Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Meddelande om uppskov

13.4.5 Meddelande om uppskov

Hyresnämnden kan på begäran av hyresgästen meddela beslut om uppskov för avflyttning. Detta gäller dock endast om det var hyresvärden som begärde uppsägning för villkorsändring. Ansökan om uppskov måste lämnas in innan hyrestiden löpt ut. Avflyttningen får dock inte skjutas upp längre än två år från det att hyrestiden löpte ut. När uppskov medges ska hyresnämnden stadga vilka hyresvillkor som ska gälla från att hyrestiden löpt ut fram till dess att hyresgästen flyttar ut. Detta stadgas i 12:59 JB.