Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Besittningsskydd (lokal)

4. En hyresgästs besittningsskydd (lokal)

En lokalhyresgäst har inget direkt besittningsskydd och därför ingen rätt till förlängning av hyresavtalet. Lokalhyresgästen har istället ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att hyresgästen har rätt till ersättning för den förlust denne lider genom att besittningsskyddet bryts och denne blir tvungen att flytta.

Fram till 1972 hade även lokalhyresgäster ett direkt besittningsskydd men detta valde lagstiftare att ta bort. Det finns flera anledningar till att indirekt besittningsskydd valdes. En anledning var att lokalhyra var av en mer affärsmässig karaktär vilket inte ansågs lika skyddsvärt som en bostadshyresgästs sociala intressen. En lokalhyresgäst anses även bättre kunna hävda sina intressen mot en hyresvärd. Ett annat skäl som presenterats är att lokalhyra kan vara av väldigt olika karaktär där både hyresvillkoren och användningen av lokalen kan skifta. Skulle ett direkt besittningsskydd gälla även vid lokalhyra skulle det innebär att man, i och med de många olika användningsområden som finns, skulle behöva införa betydligt mer omfattande kontroll av hyresvillkor än vad som finns reglerat idag. Mot bakgrund av dessa skäl anses det tillräckligt att hyresgästen får ersättning för den skada denne lider, en form av skadestånd, om besittningsskyddet bryts.

Trots att hyresgästen inte kan få avtalet förlängt mot hyresvärdens vilja har hyresgästen ändå en möjlighet att få hyresvillkoren prövade (om prövningsförfarandet se närmare avsnitt 13.4). Hyresgästen säger i dessa fall upp hyresavtalet till avtalstidens slut. Om inte hyresgästen och hyresvärden kommer överens om hyresvillkoren och kan träffa ett nytt avtal upphör hyresförhållandet och hyresgästen måste flytta. I dessa fall har hyresgästen rätt till ersättnings för att hyresförhållandet upphör om hyresvärden ställer oskäliga villkor för att ett nytt hyresavtal ska ingås. Hyresgästen har dock givits en möjlighet att när som helst återkalla sin uppsägning. På det sättet kan man se hyresgästens besittningsskydd som direkt, eftersom hyresvärden i sådan fall inte kan fullfölja förfarandet utan att själv säga upp avtalet. Återkallas hyresgästens uppsägning förlängs hyresavtalet på oförändrade villkor.

Relaterade länkar: