Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Hyresgästens skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott

5. En Hyresgästs skyldigheter och påföljder vid kontraktsbrott

När en hyresgäst inte fullgör sina skyldigheter gentemot hyresvärden är det främst två påföljder som kommer i fråga, skadestånd och förverkande av hyresrätten. Vid förverkande sägs hyresgästen upp för omedelbar avflyttning utan någon rätt till eventuellt skadestånd. För att den senare påföljden ska komma ifråga krävs dock att kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse för hyresvärden, i annat fall kan inte hyresgästen sägas upp för omedelbar avflyttning.

I 12:42 6 st. JB stadgas dessutom att hyresvärden har rätt till skadestånd i fall då hyresrätten har förverkas. Hyresgästen kan bli skyldig att betala skadestånd på grund av brist i lägenheten eller om lägenheten står tom och hyresvärden inte lyckas hyra ut den, trots försök. Skadeståndet skulle i det senare fallet kunna vara hyran för den återstående avtalstiden, om avtalet löpte på bestämd tid, eller för den uppsägningstid som annars skulle ha följt, om avtalet löpte på obestämd tid.

Är hyresgästens kontraktsbrott inte tillräckligt allvarligt för att hyresrätten ska bli förverkad kan hyresgästen ändå mista sin rätt till förlängning av hyresavtalet när hyrestiden löpt ut. I detta sammanhang kan noteras att kontraktsbrottet inte behöver framstå som allvarligt för att hyresrätten ska vara förverkad. Ett exempel är 12:42 1 st. 2 p. JB där två dagars försening med betalning av en lokalhyra, efter en intresseavvägning, kan leda till hyresrätten förverkas.

I detta sammanhang ska även påminnas om den eventuella rätt som en make eller sambo kan ha att få bo kvar om denne inte gjort sig skyldig till något kontraktsbrott. Detta kommer att behandlas närmare under denna rubrik men se även avsnitt 2.5.5.

Relaterade länkar: