Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Tillämpliga lagar och regler

Både upplåtaren av och nyttjanderättsinnehavaren till en hyresrätt har flera författningar som dessa måste följa. Den mest omfattande lagen är jordabalken (JB) där även de flesta reglerna återfinns. Utöver jordabalken finns flera mindre omfattande lagar som reglerar hyresrätten, dessa kommer presenteras nedan.

Hur dessa författningar ska tolkas är inte alltid självklart. Därför är även avgörande och domar från myndigheter av stort betydelse när man studerar hyresrättens regelverk. Det krävs även en förståelse för hur tungt en viss myndighets avgörande väger i förhållande till en annan myndighets avgörande. Även författningar och avgöranden utanför fastighetsrättens område kan vara av intresse för upplåtaren och nyttjanderättshavaren.