Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Författningar

Begreppet författning innefattar balkar, lagar, förordningar och myndighetsbeslut. För svensk hyreslagstiftning hittar vi de flesta bestämmelserna i 12 kap. JB (jordabalken (1970:994)). 12 kap. JB, som ibland även kallas för hyreslagen, innehåller de bestämmelser som reglerar avtal genom vilka hus eller del av hus upplåts för boende eller för att bedriva verksamhet mot ersättning. Ingår även mark i ett hyresavtal om hus eller del av hus gäller även dessa bestämmelser för marken under förutsättning att marken ska användas till mindre trädgårdsodling eller för annat ändamål än jordbruk, (bestämmelser om jordbruksarrende återfinns i 9 kap. JB). Vidare gäller 12 kap. JB även för hyresrätter som upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till ett tjänsteavtal. 12 kap. JB är tvingande till hyresgästens fördel. Detta innebär att avtal eller avtalsvillkor som ger hyresgästen sämre rätt än vad som stadgas i 12 kap. JB är ogiltiga och därmed utan verkan.
Det är dock inte bara 12 kap. JB som innehåller bestämmelser om hyra i JB utan även 7 kap. JB är en del av den svenska hyreslagstiftningen.

Övriga författningar och lagrum som reglerar hyresrätt är:

  • Hyresförhandlingslag (1978:304) – lagen reglerar hur och när förhandlingar ska ske mellan hyresvärden eller en fastighetsägarorganisation som denne är medlem i och en hyresgästorganisation.
  • Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder – lagen reglerar hyresnämndernas verksamhet. Utöver denna lag finns det även en förordning, 1980:1030, med hyresnämndsinstruktion, som mer i detalj reglerar nämndernas verksamhet.
  • Lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. – lagen innehåller bestämmelser om under vilka omständigheter en hyresfastighet får förvärvas. Till denna lag finns även en förordning, SFS 1975:1139, som ska ge stöd i tolkningen av lagens bestämmelser.
  • Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt – lagen innehåller bestämmelser om hur en kooperativförening ska upprättas och skötas samt vilka rättigheter föreningens medlemmar har.
  • Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt – lagen reglerar hur hyresgästerna måste gå tillväga för att kunna förvärva fastigheten.
  • Lag (1994:831) om rättegång i vissa hyresmål i Svea hovrätt – lagen reglerar hur en rättegång om hyresmål i Svea hovrätt ska föras.
  • I 12 och 16 kap. utsökningsbalken (UB) finns bestämmelser som berör hyresrätten. Här finner du bestämmelser om exekutiv försäljning av fastigheter och om avhysning.
  • Sambolag (2003:376) – lagen reglerar under vilka omständigheter en sambo har rätt att ta över en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke.