Hyresavtal.nu Sveriges största faktabank om hyresavtal och hyreskontrakt

Begäran om hyreshöjning

13.3.2 En hyresvärds begäran om höjning av hyra (12:54 a JB)

Vid hyresavtal som gäller på obestämd tid och parterna, eller hyresnämnden, har fattat en skriftlig överenskommelse om att hyresavtalet inte ska omfattas av förhandlingsordningen, måste hyresvärden uppfylla vissa formkrav i sitt meddelande om önskad hyresvillkorsändring. En sådan överenskommelse kan träffas tidigast när hyresförhållandet varat i tre månader, vilket framgår av 3 § hyresförhandlingslagen. Vill hyresvärden höja hyran måste den önskade höjningen, den totala hyran och från vilken dag detta ska börja gälla anges i meddelandet. I meddelandet ska även anges att om inte hyresgästen inom en viss tid (dock inte tidigare än två månader från att meddelandet lämnades) lämnar besked om att denne motsätter sig höjningen blir denne bunden till den nya hyran. Den nya hyran börjar då gälla den dag som är angiven som sista dagen för att motsätta sig den begärda höjningen. Meddelandet måste även innehålla information om hyresvärdens adress och hur hyresgästen ska gå tillväga för att få det begärda villkoret prövat av hyresnämnden. Skulle en hyresgäst bli bunden av en sådan begäran på grund av sin egen passivitet kan denne ändå får hyran prövad och ändrad av hyresnämnden om detta skulle vara skäligt, detta framgår av 12:55 c 3 st. JB. Det skulle t.ex. kunna vara en situation där hyresgästen av någon anledning inte kunnat motsätta sig höjningen i tid.

Relaterade länkar: